Research interests

Kiselorganisk kemi, aromaticitet i exciterade tillstånd och molekylär elektronik

 

Henrik Ottossons grupp arbetar inom tre delvis överlappande forskningsområden som förenas av ett fokus på organiska föreningar med (enligt vårt tycke) spännande elektronstruktur.

Utveckling av selektiv kemi med silener, föreningar med Si=C dubbelbindningar

Kol-kol dubbelbindningen står i centrum av den organiska kemin, medan kemin hos den betydligt mer reaktiva kisel-kol dubbelbindingen är så gott som outnyttjad. Vi fokuserar på silener med omvänd Si=C bindningspolaritet, d.v.s. en Siδ-=Cδ+ polaritet istället för den naturliga Siδ+=Cδ- polariteten. Silener med sådan bindningspolaritet har visat sig reagera mer selektivt i reaktioner med exempelvis diener. Vår målsättning är att tillämpa silener i selektiv organisk syntes såväl som inom molekylär elektronik.

Aromaticitetseffekter i elektroniskt exciterade tillstånd


Aromaticitet är ett av de mest centrala begreppen inom organisk kemi. Det används dock så gott som uteslutande för att förklara struktur och reaktivitet i det elektroniska grundtillståndet trots att regeln för aromaticitet i de lägsta ππ* exciterade tillstånden utvecklades i början av 70-talet. Vi har visat att ett antal egenskaper och processer i de lägsta elektroniskt exciterade tillstånden kan förklaras med aromaticitet, och designar optiskt aktiva föreningar m.h.a. begreppet.

Molekylär elektronik


Molekylär elektronik är ett mycket expansivt forskningsfält där målsättningen är att designa elektronikkomponenter baserade på en eller ett litet väldefinierat antal molekyler. Vi studerar föreningar som uppvisar andra typer av konjugationstopologier än den normala π-konjugationen, och ofta är dessa föreningar Si- eller Ge-baserade. Forskningen sker inom U3MEC konstellationen som leds av Dr. Henrik Ottosson, och innefattar även utveckling av nya ankargrupper, nya rigida metall-molekyl-metall kopplingar, och mycket mer.


Gruppens forskning involverar såväl syntes och spektroskopiska studier som kvantkemiska beräkningar och teori. Våra projekt löper vanligtvis enligt linjen; kvalitativ teoriutveckling, kvantkemiska beräkningar, syntes av de föreningar som är mest intressanta enligt beräkningarna, och efterföljande experimentella studier i samarbete med andra forskargrupper.
 

Henrik Ottosson

Henrik Ottosson 

Forskare

Kontakt